V srdci Európy, uprostred jej rozmanitej krajiny a kultúr, sa sformovala pozoruhodná iniciatíva s názvom Clubs4EU, ktorej poslaním je vytvoriť pevnejšiu štruktúru európskej jednoty už od jej základov. Clubs4EU projekt, ktorý sa začal v provinciách Valladolid (Španielsko), Nitra (Slovensko) a Veliko Tarnovo (Bulharsko), je svetlom nádeje a porozumenia v časoch poznačených hospodárskou neistotou, environmentálnou krízou a sociálno-politickými otrasmi.

Projekt Clubs4EU vznikol ako dôkaz sily komunity a vzdelávania pri podpore hlbšieho pochopenia hodnôt, histórie a rozmanitosti EÚ. V čase, keď Európa čelí rôznym výzvam, od nedávneho rusko-ukrajinského konfliktu až po prebiehajúce diskusie o vplyve COVID-19, demokratickom živote a bezpečnosti, nebola potreba občianskej angažovanosti a sociálnej súdržnosti nikdy taká dôležitá.

Návšteva Európskeho parlamentu v Bruseli 22.11.2023

Clubs4Europe Clubs4EU je dôkazom sily komunity a vzdelávania pri podpore hlbšieho pochopenia hodnôt, histórie a rozmanitosti EÚ. V čase, keď Európa čelí rôznym výzvam, od nedávneho rusko-ukrajinského konfliktu až po prebiehajúce diskusie o vplyve COVID-19, demokratickom živote a bezpečnosti, nebola potreba občianskej angažovanosti a sociálnej súdržnosti nikdy taká dôležitá.

Posilnenie hlasov vidieka

Ústredným prvkom projektu Clubs4EU je jeho záväzok posilniť hlasy vidieckych komunít. Zameraním sa na účasť občanov, rovnosť, demokraciu, inklúziu a rozmanitosť sa iniciatíva snaží poskytnúť platformu, kde sa ľudia z rôznych kultúr a generácií môžu zapojiť do zmysluplného dialógu o budúcnosti Európy. Ponúka priestor na diskusiu o základných témach a podporuje príležitosti na vzdelávanie, ktoré prehlbujú znalosti o hodnotách, inštitúciách a politikách EÚ.

Podpora vzdelávania a účasti

Cieľom projektu Clubs4EU je prostredníctvom verejných diskusií a workshopov posilniť pocit európskej identity medzi občanmi z vidieckych oblastí. Účastníci majú možnosť aktívne komunikovať a podieľať sa na demokratickom živote Únie, čím sa preklenú súčasná medzikultúrna a sociálna priepasť. Tento prístup má osobitný význam pri prekonávaní nerovnosti vyplývajúcej z územného vzťahu provincia – mesto a pri práci v rôznych územných realitách vrátane miest, malých miest, obecných centier a regionálnych centier.

Boj proti stigmatizácii a podpora tolerancie

Neoddeliteľnou súčasťou poslania projektu je zapojenie miestnych komunít a občanov do aktivít zameraných na boj proti stigmatizácii znevýhodnených členov komunity. Podporovaním tolerancie a empatie sa Clubs4EU usiluje kultivovať súdržnejšiu, demokratickejšiu, na budúcnosť orientovanú a konštruktívnejšiu Európu. Takéto úsilie má zásadný význam v dnešnom kontexte, keď rozdeľujúce naratívy a netolerancia môžu ohroziť štruktúru spoločnosti.

Podpora aktívneho občianstva

Okrem toho je cieľom projektu Clubs4EU posilniť aktivistický typ politickej kultúry tým, že povzbudzuje vidiecke obyvateľstvo k aktívnemu vyhľadávaniu informácií o politikách EÚ. Tým sa jednotlivcom umožňuje dosiahnuť praktickú zmenu postojov smerom k aktívnej účasti na rozhodovacom procese na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Vzhľadom na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 je takáto angažovanosť kľúčová pri formovaní Európy, ktorá odráža rozmanité hlasy svojich občanov

Model pre budú

Keďže projekt Clubs4EU sa rozvíja na Slovensku a v jeho partnerských krajinách, slúži ako model toho, ako môžu neformálne vzdelávanie a solidarita prispieť k odolnosti a jednote spoločnosti. Tým, že projekt oslovuje dospelých z vidieckych oblastí EÚ naprieč generáciami, vypĺňa medzeru v medzigeneračnom rozdelení názorov na relevantné otázky EÚ.Clubs4EU tak riešia nielen bezprostredné potreby občianskej angažovanosti a sociálnej súdržnosti, ale zároveň kladú základy inkluzívnejšej a participatívnejšej Európskej únie.

Projekt Clubs4EU na Slovensku stelesňuje ducha spoločného úsilia a spoločných hodnôt, ktoré sú nevyhnutné na zvládnutie výziev našej doby. Keďže podporuje porozumenie a spoluprácu medzi rôznymi európskymi komunitami, projekt Clubs4EU svieti ako maják nádeje pre jednotnú a odolnú európsku budúcnosť.

https://www.youtube.com/@EuropeMe/