• Podporujeme aktivity, ktoré prehlbujú vzájomné porozumenie, solidaritu medzi kultúrami, spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo
  • Podporujeme zdravý životný štýl a prosperitu mladých ľudí a povzbudzujem mládež k športovanie, turisitke a všeobecne k pohybu
  • Rozvíjame občiansku spoločnosť a podporujeme mládež aktívnu na spoločenskom procese, sociálnej integrácii a podporuje mladých ľudí zo znavýhodneného prostredia
  • Podporujeme  princípy neformálneho vzdelávania, učenia sa prostredníctvom skúseností a kultúrneho vzdelávania.
  • Podporujemerovnaké príležitosti pre všetkých a bojujeme proti diskriminácii
  • Podporovať medzinárodnú spoluprácu medzi mládežou zo Slovenska a krajín Európskej únie, ale aj ze jej hranicami.